top of page

PRIVACY VERKLARING

Verwerkingsverantwoordelijke

Stelvio advocaten | mediators (hierna: Stelvio) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit houdt in dat Stelvio beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Stelvio is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Stelvio verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Stelvio verwerkt persoonsgegevens van cliënten en potentiële cliënten. Het betreft gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, of die wij hebben ontleend aan andere (zakelijke) bronnen en zakelijke social media platforms. Denkt u daarbij aan contactgegevens en andere (bijzondere) persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat, contactgegevens die door u zijn ingevuld op (web)contactformulieren en contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, bijeenkomsten, seminars, etc,. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes, en voorts persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn, persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster, alsmede persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Grondslag van de verwerking

Stelvio moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 lid 1  van de AVG. Wij verwerken persoonsgegevens om onze juridische diensten te kunnen verlenen en om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen. Dit gebeurt op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden: toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop naar het sluiten van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, of een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of uitnodiging voor een bijeenkomst. 

 

Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Delen van persoonsgegevens met derden

In voorkomende gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden. Zo kan het noodzakelijk zijn uw gegevens in het belang van de zaak of in verband met een procedure te delen met externe adviseurs, andere advocaten, notarissen (gerechtelijke) instanties of deurwaarders. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Geen doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden door ons binnen de EER verwerkt. In het kader van onze dienstverlening kan het evenwel noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan een partij gevestigd buiten de EER.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Stelvio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing en bekendmaking. In geval van vragen over de beveiliging, of bij aanwijzingen van misbruik, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via: info@stelvioadvocaten.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Stelvio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel op grond van een wettelijke verplichting, of mogelijke aansprakelijkheid.

Uw privacyrechten

U als betrokkene kunt op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Voor zover wij uw gegevens verwerken op basis van door u verleende toestemming, hebt u het recht deze in te trekken. 

 

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens contact, dan kunt u u richten tot: 

Stelvio advocaten | mediators

t.a.v. mr. J.A. Bruins

Tivolilaan 205, 4e verdieping

6824 BV  ARNHEM

026 446 57 57 | info@stelvioadvocaten.nl

U hebt steeds het recht u met een klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

bottom of page