top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemene Voorwaarden van Stelvio advocaten | mediators te Arnhem (versie 1 april 2022)

 2. Stelvio advocaten | mediators (hierna: ‘Stelvio’) is een maatschap die zich bezighoudt met de uitoefening van de praktijk als advocaat of als mediator.

 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van derden als opdrachtgever (hierna ook te noemen: “de cliënt”) aan Stelvio. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij deze uitdrukkelijk werd overeengekomen.

 4. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Stelvio is een overeenkomst van opdracht.

 5. Iedere aansprakelijkheid van Stelvio is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (Allianz Nederland Schadeverzekering, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt; geldigheidsgebied is de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, mits de aanspraak berust op het recht van een of meer van deze landen. Maximum per aanspraak is € 2.500.000,--. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsheeft, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,-- per opdracht of, indien het door Stelvio voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van € 10.000,--.

 6. Iedere aansprakelijkheid van Stelvio voor schade aan personen of zaken waarvoor Stelvio aansprakelijk is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

 7. De keuze van de door Stelvio in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Stelvio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 9. Voor de uitvoering van de uit hoofde van de overeenkomst van opdracht te verrichten werkzaamheden wordt honorarium, vermeerderd met verschotten (gemaakte kosten), indien afgesproken 8% kantoorkosten, en voorts omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd. De hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald – kan tussentijds door Stelvio worden aangepast. Stelvio informeert de cliënt vooraf (en tijdig) omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven. Stelvio is steeds gerechtigd van de cliënt, bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdacht, betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. Het voorschot wordt verrekend bij de einddeclaratie met de werkelijk gemaakte en gedeclareerde kosten.

 10. Declaraties dienen voldaan te worden binnen veertien dagen. Indien de gefactureerde bedragen niet binnen die termijn op de rekening van Stelvio zijn bijgeschreven, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Alle werkzaamheden van Stelvio zijn opgeschort, zolang het verzuim voortduurt. Na de betalingstermijn van veertien dagen is de opdrachtgever wettelijke rente en kosten ter zake van inning van de factuur verschuldigd.

 11. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na factuurdatum bij Stelvio te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard. Indien de opdrachtgever en Stelvio geen overeenstemming bereiken over de desbetreffende declaratie, zal Stelvio de kwestie aan de bevoegde rechter voorleggen.

 12. Stelvio hanteert een kantoorklachtenregeling. Klachten die na behandeling conform die regeling niet zijn weggenomen, worden desgewenst voor­gelegd aan de rechtbank of (via de deken) aan de Raad van Discipline.

 13. Nadat de overeenkomst van opdracht is beëindigd, wordt het desbetreffende dossier (met de relevante bescheiden) minimaal vijf jaar bewaard. De originele stukken zullen aan de cliënt worden toegezonden na de feitelijke beëindiging van de zaak. Na minimaal vijf jaar heeft Stelvio het recht het dossier volledig te vernietigen. Op verzoek van de cliënt wordt het dossier – geheel of gedeeltelijk – eerder vernietigd.

 14. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme schrijft voor dat bij (het voornemen tot) een ongebruikelijke transactie in de door de wetgever aangewezen diensten de betrokken advocaat dit voornemen of deze transactie meldt bij de FIU-Nederland. Het is de advocaat wettelijk verboden de cliënt van de melding op de hoogte te stellen. Deze melding is een wettelijk voorgeschreven schending van onze geheimhoudingsplicht jegens onze cliënten. Door de opdrachtverlening stemt de cliënt op voorhand in met deze schending. Er is geen meldingsplicht bij het eerste oriënterende gesprek.

 15. Als Stelvio tijdens haar betrokkenheid bemerkt dat de vermelding omtrent cliënt in het UBO-register niet correct is, is Stelvio verplicht hierover een terugmelding aan het UBO-register te doen. De advocaat mag de cliënt hierover wel in kennis stellen.

 16. Op de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en Stelvio is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde kamer voor kantonzaken c.q. door de kamer voor andere dan kantonzaken in de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, dan wel (via de deken) door de Raad van Discipline.

bottom of page