top of page

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht behelst een breed scala aan vraagstukken waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen. U kunt dan denken aan bedrijfsoverdrachten, fusies, het opstellen of beoordelen van contracten en algemene voorwaarden, incasso’s, problemen rond koop/verkoop en huur/verhuur, arbeidsrechtelijke kwesties, problemen rond overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk, kwesties rond financiering en zekerheden en vragen op het gebied van insolventierecht.

 

Het is voor u van groot belang uw zaken goed geregeld te hebben. Dat begint uiteraard met het maken van goede afspraken met derden en aansluitend een deugdelijke weergave van de door u met die derden gemaakte afspraken in een contract. Het contract kunt u aanvullen met algemene voorwaarden.

 

Wij begeleiden u graag bij het onderhandelingstraject en bij de beoordeling van contracten die u van derden ter ondertekening krijgt aangeboden. Wij kunnen u uiteraard ook ondersteunen bij het opstellen van contracten en/of algemene voor­waarden die u zelf aan uw toekomstige contractspartij wenst voor te leggen. Wanneer zich toch problemen mochten voordoen en een geschil ontstaat met ofwel een van uw contractspartijen ofwel derden,  proberen wij in eerste instantie een regeling voor u te bewerkstelligen. Dan kan door rechtstreeks met de (advocaat van de) wederpartij in gesprek te treden, dat kan ook door inschakeling van een onafhankelijke mediator (bemiddelaar).

 

Een aan ons kantoor verbonden advocaat is ook geregistreerd mediator en gekwalificeerd om als onafhankelijk bemiddelaar gesprekken tussen conflicterende partijen te begeleiden (zie ook onder “mediation”).

 

Blijken de standpunten van partijen zo ver uiteen te liggen dat een regeling niet mogelijk blijkt, dan begeleiden wij u uiteraard bij ofwel het starten van een gerechtelijke procedure, al dan niet voorafgegaan door het leggen van beslag, ofwel het voeren van verweer.

 

Bij alle door ons te verrichten werkzaamheden geldt dat wij praktisch te werk gaan: efficiënt overleg, helder advies en daadkracht zijn sleutelwoorden.

bottom of page